• Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES 

(dalej także jako „Polityka prywatności”) 

 

WPROWADZENIE  

 

W trosce o ochronę danych osobowych Użytkowników i w celu zapewnienia Użytkownikom poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu internetowego www.kartamundurowa.pl (dalej także jako „Serwis”) i z oferowanych za jego pośrednictwem usług, Wydawnictwo Defence24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie publikuje niniejszą Politykę prywatności. Dokument ten określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu i z oferowanych za jego pośrednictwem usług.   

Na potrzeby Polityki prywatności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) będzie określane jako „RODO”. 

 

Z kolei program rabatowy skierowany do obecnych i byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz do czytelników i użytkowników portali internetowych o następujących domenach internetowych: defence24.pl, defence24.com, infosecurity24.pl, energetyka24.com, cyberdefence24.pl i space24.pl, którego regulamin dostępny jest tutaj, określany będzie jako „Program Rabatowy”.  

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INDPEKTOR OCHRONY DANYCH 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Defence24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000860568, posiadająca REGON: 387079645, NIP: 5252836580 (dalej także jako „Administrator”).  

 1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@kartamundurowa.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.  

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni radca prawny Joanna Bogdańska. Z Inspektorem możesz kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie praw związanych z tym przetwarzaniem.  
  Z Inspektorem można kontaktować się pocztą tradycyjną, przesyłając korespondencje na adres: 

Defence24 sp. z o. o. – IOD 

ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, 

a także mailowo: iodo@kartamundurowa.pl 

 

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: 

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), 

 1. umożliwienia Użytkownikom przystąpienia do Programu Rabatowego poprzez założenie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu indywidualnego konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), 

 1. zapewnienia funkcjonalności indywidualnego konta Użytkownika, o którym mowa powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), 

 1. marketingu, w tym przesyłania informacji o wydarzeniach, akcjach promocyjnych i konkursowych, usługach i produktach, a także w celu korzystania z usługi newslettera, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), 

 1. udostępniana ich Partnerom Programu Rabatowego celem realizacji przez Partnerów ich celów marketingowych, w tym przesyłania informacji o aktualnych rabatach dostępnych w ramach Programu Rabatowego, a także o innych akcjach promocyjnych lub konkursowych organizowanych przez Partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Uczestnik wyraził zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych), 

 1. w celach analitycznych i statystycznych, służących prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie dla zapewnienia lepszej funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), 

 1. obsługi ewentualnych reklamacji (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), 

 1. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw). 

 

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: 

 1. w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i korzystania przez Użytkowników z wszelkich funkcjonalności Serwisu: 

 • adres IP, 

 • informacje o urządzeniu końcowym, w tym jego systemie operacyjnym i jego lokalizacji, 

 • informacje o używanej przeglądarce internetowej, 

 • data, godzina i częstotliwość odwiedzin Serwisu, 

 1. w przypadku założenia indywidulanego konta w Serwisie i przystąpienia do Programu Rabatowego oraz w zakresie zapewnienia funkcjonalności indywidualnego konta w Serwisie: 

 • imię i nazwisko, 

 • numer telefonu, 

 • adres e-mail, 

 • data, godzina i częstotliwość logowania się do indywidualnego konta w Serwisie, 

 1. w zakresie udostępniania ich Partnerom Programu Rabatowego i w celach marketingowych: 

 • adres e-mail, 

 • imię i nazwisko, 

 • preferencje i upodobania produktowe lub usługowe wynikające z przeglądanych i wybieranych ofert, 

 1. w zakresie obsługi ewentualnych reklamacji: 

 • imię i nazwisko,  

 • dane adresowe obejmujące: państwo, kod pocztowy i miejscowość oraz ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania,  

 • numer telefonu,  

 • adres e-mail, 

 1. w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń: 

 • imię i nazwisko,   

 • dane adresowe obejmujące: państwo, kod pocztowy i miejscowość oraz ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania,  

 • numer telefonu,  

 • adres e-mail, 

 • inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia i rozmiarów poniesionej szkody. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do tych danych przez osoby trzecie. 

 1. Przekazanie danych osobowych do odbiorców jest możliwe tylko wtedy, gdy wynika to z prawnie usprawiedliwionego celu i jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi, z którą wiąże się przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:  

 • podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie bieżącej obsługi Serwisu, 

 • prawnikom – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Ponadto odbiorcami danych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 1. Dodatkowo Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników Partnerom Programu Rabatowego celem realizacji przez Partnerów ich celów marketingowych. Warunkiem udostępnienia danych jest wówczas uprzednia zgoda Uczestnika. 

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 1. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. 

 1. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przechowywane są do momentu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody, jeżeli będzie to konieczne, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi lub Administratorowi. 

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń. 

 

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI 

 

 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika, to Użytkownik w każdej chwili może wycofać tę zgodę wysyłając e-mail do Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe. Ponadto Użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne.  

 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli wystąpi jedna z następujących okoliczności: 

 1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 1. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 1. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych  i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

 1. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 1. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

przy czym Administrator w uzasadnionych okolicznościach nie musi niezwłocznie usuwać danych osobowych Użytkownika, w szczególności w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 1. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących sytuacjach: 

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, 

 1. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 1. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 1. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

 1. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Uprawnienie to obejmuje możliwość otrzymania od Administratora danych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer, tak aby dane mogły zostać następnie przekazane innemu administratorowi. W zakresie tego prawa Użytkownik może także żądać przekazania danych przez Administratora bezpośrednio nowemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.  

 1. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

VII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE  

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany.  

 1. W celu zapewnienia realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, w szczególności w celu oferowania ponownego skorzystania z produktów i usług.  

 

VIII. PLIKI COOKIES 

 

 1. Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej wykorzystuje technologię plików cookies. 

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej - np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika oraz dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies używane są także w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Ponadto pliki te są pomocne w tworzeniu anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. 

 1. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP Użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa Użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (użytkownik anonimowy), a jedynie z komputerem lub innym urządzeniem połączonym z Internetem, na którym cookie zostały zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

 1. W ramach Serwisu, ze względu na czas przechowywania, stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. 

 1. Ponadto w ramach Serwisu stosowane są dwie kategorie plików cookies: niezbędne pliki cookies oraz opcjonalne pliki cookies. Niezbędne pliki cookies służą zapewnieniu Użytkownikom dostępu do Serwisu i jego podstawowych funkcji oraz nie wymagają zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookies Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownik usług w ramach Serwisu. Z kolei z opcjonalnych plików cookies Administrator korzysta tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Do opcjonalnych plików cookies należą: 

 • pliki funkcjonalne – umożliwiają zapamiętywanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak np. nazwa Użytkownika, język) i pozwalają na dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu; 

 • pliki analityczne – umożliwiają sprawdzenie w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisem. Pozwalają zweryfikować liczbę wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu na stronie internetowej. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne. Dzięki tym plikom Administrator może poprawić wydajność Serwisu; 

 • pliki reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczania Użytkownikom reklam zgodnych z ich zainteresowaniami i preferencjami.  

 1. Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. 

 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu. 

 

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

 

 1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

 1. Zmiany w Polityce prywatności mogą być spowodowane w szczególności rozwojem Serwisu, zmianami przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także rozwojem technologii informatycznych. 

 1. Zmiany w Polityce prywatności będą sygnalizowane poprzez zamieszczanie w jej treści informacji o dacie ostatniej modyfikacji. 

 1. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta przez Administratora i obowiązuje od dnia 19 lutego 2024 roku.